Każdy pacjent leczony w Szpitalu musi wiedzieć, że ma prawa, ale i wynikające z pobytu w Szpitalu obowiązki. Poznanie tych praw i obowiązków zwiększa poczucie bezpieczeństwa podczas hospitalizacji. Na udzielanie pacjentowi jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych niezbędna jest jego świadoma zgoda.


wyciąg z Karty Praw i Obowiązków Pacjentów Leczonych w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
 

PACJENT LECZONY W SZPITALU MA PRAWO DO:

 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 • Informacji o swoim stanie zdrowia
 • Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia
 • Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Opieki duszpasterskiej
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
Pacjentowi małoletniemu przysługują takie same prawa i ma on takie same obowiązki jak pacjent pełnoletni.
 

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
22 532 82 50
22 532 82 30
kancelaria@rpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 800 190 590 (pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00)
Przyjmowanie petentów: pn. w godz. 9.00 – 18.00 i wt.- pt. 9:00 – 15:00
 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika

mgr Magdalena Dworzyńska

ul. Rakowska 15
97 – 300 Piotrków Trybunalski
44 648 03 88
44 648 03 02
mdworzynska@szpital-piotrkow.pl
Budynek Przychodni Specjalistycznych, pokój nr 306 (III piętro)
 

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

 • Skargę lub wniosek może złożyć pacjent lub osoba przez niego upoważniona
 • Skargi mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu
 • Skarga powinna wpłynąć do sekretariatu Dyrektora Szpitala lub do  Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Szpitala w dni robocze od godz. 7:25 do godz. 15:00
 • Skarga w formie pisemnej, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać opis okoliczności zdarzenia, którego dotyczy
 • Na skargi pisemne skarżący otrzymuje odpowiedź na piśmie w terminie 30 dni od daty wpłynięcia skargi
W sprawach dotyczących opinii pacjentów Dyrektor przyjmuje we wtorki w godzinach 12:00 – 13:00
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=