Pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej.

ustawa z dnia 6 listopada o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.849 z późn. zm.)

Dokumentacja może być udostępniona:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (o ile zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia)
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
  • na informatycznym nośniku danych


Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie upoważnionej przez pacjenta.

Pierwsza kopia dokumentacji jest wydawana nieodpłatnie.


Dedykowany numer telefonu umożliwiający składanie wniosków o kserokopię dokumentacji medycznej:

+48 887 333 097
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=