Co to są dane osobowe?
Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, tzn. takiej której tożsamość można określić na podstawie numeru identyfikacyjnego lub na podstawie unikalnych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Inspektor Ochrony Danych

Jacek Kozłowski
+48 519 377 789
iod@szpital-piotrkow.pl


Po co przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w  Piotrkowie Trybunalskim przetwarza, jako Administrator danych, dane:

 • swoich pacjentów – w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej
 • swoich pracowników i kandydatów na pracowników – w celu realizacji uprawnień i obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów kodeksu pracy i innych postanowień prawnych
 • podmiotów współpracujących – w celu wykonania umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
 • innych osób w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z zawartych umów, porozumień

 

Klauzula informacyjna dla pacjenta

Szanowny Pacjencie! 
Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15, 97 – 300 Piotrków Trybunalski
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-piotrkow.pl bądź telefonicznie +48 519 377 789
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia (podstawa prawna z art. 9 ust. 2 lit. h RODO). Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz inne akty prawne w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie: przeglądów, napraw i serwisu aparatury medycznej i sprzętu medycznego, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, zlecania badań i usług medycznych)
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w innych celach niż udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tj. komunikacji SMS-owej/telefonicznej/mailowej/listownej związanej z uzgadnianiem terminów i zakresów udzielanych świadczeń odbywa się na podstawie odrębnej i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie
 • Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Inspektor Ochrony Danych Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wydanie II 16.07.2018 r.

Monitoring

W Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wprowadzono narzędzia umożliwiające rejestrację obrazu i/lub dźwięku (monitoring).
Monitoring ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach budowlanych i na terenie siedziby Szpitala oraz zabezpieczenie jego mienia. W ramach monitoringu  przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku i/lub głosu.

Wszystkie miejsca objęte działaniem monitoringu w szpitalu są oznakowane graficznie.
 

Monitoring - klauzula informacyjna

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15, 97 – 300 Piotrków Trybunalski
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-piotrkow.pl bądź telefonicznie +48 519 377 789
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach i na terenie Szpitala, a także ochrony mienia lub zapewnienia realizacji praw pacjentów
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • Do nagrań obrazu i/lub dźwięku (monitoringu) dostęp mają wyłącznie pracownicy upoważnieni (użytkownicy systemu) przez Administratora – na podstawie imiennego upoważnienia
 • Czas przechowywania nagrań uzależniony jest od ilości wolnego miejsca na dyskach twardych rejestratora, jednakże nie przekracza okresu 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Szpital powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
 • Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie
 • Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Inspektor Ochrony Danych Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wydanie II 16.07.2018 r.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=