Zakup i instalacja tomografu wielowarstwowego wraz z adaptacją pomieszczeń, aparatu RTG cyfrowego ze stacją lekarską i system RIS-PACS przez Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Wartość całkowita projektu: 4 009 621,11 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR:  2 528 477,22 PLN

Beneficjent: Samodzielny Szpital wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Cel projektu: Projekt  polega na zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego, który w  znaczący sposób przyczyni się do poprawy jakości  wykonywanych przez beneficjenta usług w ramach  kontraktów z NFZ
Umowa o dofinansowanie: UDA-RPLD.05.01.00-00-009/09-00
Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa V Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia)


 

keyboard_backspacepowrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=