„Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim”

Wartość całkowita projektu: 9 109 802,69 PLN
Wartość dofinansowania: 6 093 674,21 PLN tj.: 84,00% wydatków kwalifikowanych dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków)

Beneficjent: Samodzielny Szpital wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez kompleksową termomodernizację budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Umowa o dofinansowanie: UDA-RPLD.04.02.02-10-0011/17-00 z dnia 15 stycznia 2019 roku
 

 
keyboard_backspacepowrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=