"Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi"Wartość całkowita projektu: 1 646 490,30 PLN

Wartość dofinansowania: 1 126 768,50 PLN

tj.: 85,00% wydatków kwalifikowanych dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne
(w zakresie typu projektów: Rozwój e- zdrowia)
Beneficjent: Samodzielny Szpital wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Cel projektu: głównym celem projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie powiatu piotrkowskiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych
Umowa o dofinansowanie: UDA-RPLD.07.01.02-10-0003/19-00 z dnia 15 stycznia 2020 roku
 

Krótko o projekcie...

Cel bezpośredni projektu

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie powiatu piotrkowskiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych
 

Cele pośrednie projektu

Osiągnięcie celu głównego (bezpośredniego), w tym celów Osi Priorytetowej VII, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, RPO WŁ na lata 2014-2020 nastąpi dzięki osiągnięciu celów pośrednich:
 • Rozwój elektronicznych usług na rzecz pacjentów i innych podmiotów z sektora ochrony zdrowia
 • Podniesienie poziomu komunikacji ze szpitalem poprzez zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania e-usług
 • Poprawa diagnozowania pacjentów
 • Poprawa efektywności pracy administracji szpitalnej i zarządzania palcówką
 • Poprawa bezpieczeństwa danych systemów teleinformatycznych e- zdrowia
 • Poprawa umiejętności posługiwania się narzędziami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez pracowników szpitala
 

e-Usługi w ramach projektu

W ramach projektu wdrożone zostaną:
2 sztuki e- usług typ A2C umożliwiające pełne załatwienie sprawy pacjentowi tj.:
 • e-wyniki – pozyskiwanie wyników badań
 • e-dokumentacja – pobieranie dokumentacji medycznej

1 sztuka e- usługi typ A2B umożliwiająca pełne załatwienie sprawy przez inny podmiot medyczny, tj.:
 • e-kontrahent – wymiana dokumentacji medycznej pacjenta (np. danych o wykonanych wcześniej badaniach)z innymi podmiotami(np.laboratoriami,innymi szpitalami,POZ-ami)

1 sztuka e-usługi typ  A2C
 • e-zgoda – wyrażenie zgody na dostęp do dokumentacji i danych medycznych pozwalająca pacjentowi na dwustronną interakcję


API pomiędzy systemem EDM a HIS i systemem P1

W ramach projektu utworzony zostanie API pomiędzy systemem EDM a HIS i systemem P1. Powyższe założenia i cele są odpowiedzią na główny problem występujący w skali całego kraju jakim jest niewielki stopień wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w opiece zdrowotnej oraz niski poziom rozwoju e-usług z zakresu zdrowia. Aktualnie wiele procesów związanych ze świadczeniem usług realizowanych przez szpital (wnioskodawcę) prowadzonych jest w sposób tradycyjny. Jednostka nie posiada efektywnego systemu informatycznego, umożliwiającego prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej udostępnianie w formie e-usług publicznych.

Inwestycja obejmie
 • Modernizację sieci teleinformatycznej – w ramach tego zadania zostanie zrealizowana dostawa: zabezpieczenia styku z internetem kpl. 1
 • Zakup i instalację sprzętu komputerowego – w ramach tego zadania zostanie zrealizowana dostawa i instalacja: serwera aplikacyjnego kpl. 1, macierzy kpl.  1
 • Oprogramowanie systemowe i narzędziowe – w ramach tego zadania zostanie zrealizowana dostawa i wdrożenie: serwerowego systemu operacyjnego kpl. 1, licencji dostępowych serwera kpl. 300, oprogramowania do backupu kpl. 1
 • Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – w ramach tego zadania zostanie zrealizowane wdrożenie: Elektronicznej Dokumentacji Medycznej kpl. 1, Portalu i e-usług on-line kpl. 1
 • Szkolenia – w ramach tego zadania zostanie zrealizowane szkolenie z wdrożonej w ramach projektu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej: szkolenie EDM kpl. 1 
 • Koszty pośrednie obejmujące zarządzanie projektem i promocję projektu
 

Postępowanie przetargowe

Szacowanie wartości przyszłego zamówienia

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia… [link]
 

Przetarg nieograniczony

35/ZPN/20 Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu:”Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi” [link]


Podpisanie umowy na realizację

W dniu 02.11.2020 roku podpisana została umowa nr 35/ZPN/20 pomiędzy:

WYKONAWCA: KONSORCJUM
KONSULTANT IT Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań,
KONSULTANT KOMPUTER Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski
 

Realizacja

Modernizacja sieci teleinformatycznej

W ramach realizacji zadania Wykonawca Konsorcjum Konsultant IT sp. z o.o. i Konsultant Komputer sp. z o.o., w listopadzie 2020 roku dostarczył, zainstalował i skonfigurował zabezpieczenie styku z internetem    


Zakup i instalacja sprzętu komputerowego

W ramach realizacji zadania Wykonawca Konsorcjum Konsultant IT sp. z o.o. i Konsultant Komputer sp. z o.o., w grudniu 2020 roku dostarczył, zainstalował i skonfigurował serwer aplikacyjny oraz macierz   


Oprogramowanie systemowe i narzędziowe

W ramach realizacji zadania Wykonawca Konsorcjum Konsultant IT sp. z o.o. i Konsultant Komputer sp. z o.o., w okresie grudzień 2020 r. – styczeń 2021 r. dostarczył i wdrożył serwerowy system operacyjny wraz z licencjami dostępowymi oraz oprogramowaniem do backupu

Wdrożenie EDM i uruchomienie portalu e-Uslug

W ramach realizacji zadania Wykonawca Konsorcjum Konsultant IT sp. z o.o. i Konsultant Komputer sp. z o.o., w okresie grudzień 2020 r. – luty 2021 r. przebudował system HIS celem umożliwienia tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zbudował, skonfigurował i przekazał portal e-Usług

Szkolenia

W ramach realizacji zadania Wykonawca Konsorcjum Konsultant IT sp. z o.o. i Konsultant Komputer sp. z o.o., w lutym 2021 r. przeprowadził szkolenia w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej, w których uczestniczyli lekarze, pielęgniarki oddziałowe i pielęgniarki zastępujące oraz rejestratorki (sekretarki) medyczne – ponad 150 osób
keyboard_backspacepowrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=