Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji

Najbardziej popularnym i rozpowszechnionym sposobem finansowania inwestycji są fundusze europejskie, a więc środki finansowe dzięki którym możliwe jest zrealizowanie zamierzonych inwestycji na przykład w ramach programów operacyjnych.

Coraz częściej wykorzystywane są także środki z tzw. budżetów obywatelskich.

Projekty realizowane w ramach funduszy europejskich

"Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi"

Wartość całkowita projektu: 1 646 490,30 PLN

Wartość dofinansowania: 1 126 768,50 PLN
tj.: 85,00% wydatków kwalifikowanych dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne
(w zakresie typu projektów: Rozwój e- zdrowia)

Beneficjent: Samodzielny Szpital wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Cel projektu: głównym celem projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie powiatu piotrkowskiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych

Umowa o dofinansowanie: UDA-RPLD.07.01.02-10-0003/19-00 z dnia 15 stycznia 2020 roku

„Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim”

Wartość całkowita projektu: 9 109 802,69 PLN

Wartość dofinansowania: 6 093 674,21 PLN tj.: 84,00% wydatków kwalifikowanych dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków)

Beneficjent: Samodzielny Szpital wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez kompleksową termomodernizację budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Umowa o dofinansowanie: UDA-RPLD.04.02.02-10-0011/17-00 z dnia 15 stycznia 2019 roku

„Zakup i instalacja tomografu wielowarstwowego wraz z adaptacją pomieszczeń, aparatu RTG cyfrowego ze stacją lekarską i system RIS-PACS przez Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim”

Wartość całkowita projektu: 4 009 621,11 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR:  2 528 477,22 PLN

Beneficjent: Samodzielny Szpital wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Cel projektu: Projekt  polega na zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego, który w  znaczący sposób przyczyni się do poprawy jakości  wykonywanych przez beneficjenta usług w ramach  kontraktów z NFZ

Umowa o dofinansowanie: UDA-RPLD.05.01.00-00-009/09-00

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa V Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia)

Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

„Zakup dwóch ambulansów sanitarnych na potrzeby specjalistycznych zespołów Ratownictwa Medycznego w Piotrkowie i Bełchatowie""

Wartość całkowita projektu 692 385,00 PLN,
w tym dofinansowanie z BO WŁ: 500 000,00 PLN

Beneficjent: Samodzielny Szpital wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Cel projektu: projekt dotyczy zakupu dwóch ambulansów specjalistycznych typ. C bez wyposażenia z podstawą do noszy

Zadanie finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok Pula Wojewódzka

„Przyjazny Szpital dla Pacjenta"

Wartość całkowita projektu i dofinansowania: 300 000,00 PLN

Beneficjent: Samodzielny Szpital wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Cel projektu: projekt dotyczy stworzenia funkcjonalnego systemu biletowego pozwalającego na sprawne i nieuciążliwe korzystanie z usług medycznych poradni specjalistycznych Szpitala

Zadanie finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok Subregion Południowy

„Szpitalny Zielony Park Rehabilitacyjny”

Wartość całkowita projektu i dofinansowania: 296 300,00 PLN

Beneficjent: Samodzielny Szpital wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Cel projektu: projekt dotyczy stworzenia miejsca wyposażonego w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny wspomagający powrót pacjenta do sprawności psychofizycznej przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod usprawniania w przyjaznym otoczeniu zieleni. Zadanie to polega na budowie siłowni zewnętrznej na terenie Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Teren wyłożony będzie bezpieczną nawierzchnią antypoślizgową, a wokół staną ławeczki. Siłownia składać się będzie z zestawu urządzeń do rehabilitacji ruchowej. Sprzęt ten służy do polepszenia sprawności fizycznej użytkownika, a jego usytuowanie na terenie zielonym szpitala wzmocni funkcjonowanie układu oddechowego i odpornościowego osób rehabilitowanych. Jednak z siłowni zewnętrznej będą mogli korzystać nie tylko pacjenci szpitala, ale cała lokalna społeczność

Zadanie finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok Subregion Wschodni