Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

  Decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu, zmian do statutu i innych zadań wynikający z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zmianami/. Samorząd Województwa Łódzkiego w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego podejmuje w drodze uchwał.

  Rada Społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy Zarządu Województwa Łódzkiego oraz organ doradczy Dyrektora przedstawia wnioski i opinie w sprawach dotyczących Szpitala w drodze podejmowanych uchwał.

   Dyrektor podejmuje i zatwierdza system aktów prawa wewnętrznego: zarządzenia, regulaminy, instrukcje.

  Dyrektor przedkłada Radzie Społecznej Szpitala wnioski dotyczące funkcjonowania Szpitala. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu, który utworzył zakład.