Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiot działania

Cele Szpitala:

  Celem Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. MIkołaja Kopernika jest zapewnienie ogółowi ludności zamieszkującej na obszarze jego działania opieki zdrowotnej w ramach opieki stacjonarnej, specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, rehabilitacji, ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego.

Zadania Szpitala:

* udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej
* prowadzenie dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz jej udostępnianie
* zagwarantowanie osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych przestrzegania praw pacjenta
* zapewnienie pacjentom przyjmowanym do Szpitala - środków farmaceutycznych, materiałów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia
* kształcenie pracowników, w tym prowadzenie szkoleń specjalistycznych
* wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego

Zakres świadczeń:


  Szpital w ramach sprawowanej opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej i doraźnej udziela świadczeń:

* profilaktycznych
* diagnostycznych
* leczniczych
* pielęgnacyjnych
* rehabilitacyjnych
* ratownictwa medycznego
* transportu sanitarnego